۲۱ فروردین ۱۴۰۰

کلود استاندارد چیست؟

کلود استاندارد چیست؟ مانند تمامی فیلدهای دیگر در تکنولوژی های مدرن، رایانش ابری و کلود استاندارد هایی دارند که میبایستی در ارائه این سرویس ها رعایت شوند. استفاده از سرویس های کلود غیر استاندارد...