۲۱ مرداد ۱۳۹۹

صدها اپلیکیشن موبایل، ابزار جاسوسی دولت آمریکا از مردم

صدها اپلیکیشن موبایل، ابزار جاسوسی دولت آمریکا از مردم به تازگی گزارشی مبنی بر جاسوسی دولت آمریکا از مردم، با استفاده از صدها اپلیکیشن مختلف در تلفن های همراه آن ها منتشر شده است....